Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 10562

O Třetím řádu svatého Norberta

Kromě mužských a ženských klášterů, kde bratři a sestry se rozhodnou žít zcela v odevzdání Pánu Bohu a skládají slib společného života v chudobě, čistotě a poslušnosti podle Řehole svatého Augustina a svých konstitucí, patří k tomuto společenství také kněží i laici žijící ve světě, kterým se říká terciáři. I když nejsou řeholníky, mají vnitřní náklonnost k Norbertovu založení a přidružují se k premonstrátským řeholním komunitám jako místům křesťanského setkávání a duchovního povzbuzování. 

Norbertův třetí řád je nejstarší v Církvi. Jako apoštolský kazatel získal svatý Norbert důslednému zbožnému životu zástupy věřících. Pro službu těmto věřícím a pro získávání dalších zakládal kláštery svých řeholních bratří a sester. Mnozí z věřících chtěli být a zůstat s Norbertovými kláštery v úzkém a trvalém spojení, a tak se stále duchovně obohacovat, spolupracovat a pomáhat. Byli proto přijati do Třetího řádu a jako znamení příslušnosti k Norbertovu založení dostali bílý škapulíř nebo jeho symbol

Jako jsou dlouhé, bohaté a proměnné dějiny celého Norbertova založení, takové jsou dějiny i Třetího řádu. Vždy jde o přidružení důsledně nábožensky žijících mužů a žen ke konkrétní řeholní komunitě, o duchovní pomoc, přátelství, spolupráci. 

I dnes se členem, členkou Třetího řádu svatého Norberta se stává věřící, který se přidružuje k některé bratrské nebo sesterské komunitě řádu a je představeným (představenou) přijat. S řeholními bratry a sestrami se spojuje k poctě Boha, a při životě v rodině, zaměstnání a ve svém prostředí uskutečňuje jemu možné a určené zásady, kterými se vyznačuje Norbertovo založení. Komunita pomáhá terciářům duchovně, a podle možnosti i konkrétně v situacích, které život přináší. 

Přijetím do Třetího řádu má terciář/terciářka účast na všech řádu udělených milostech, na všech v řádu sloužených mších a na všech v řádu konaných modlitbách a dobrých skutcích.

Bratři a sestry v klášterech žijí podle tzv. premonstrátského patera a podle nich se mají snažit žít podle svého stavu a možností i členové Třetího řádu.

  1. Život eucharistický žije ten, kdo rád a často chodí na mši svatou a ke svatému přijímání, rád se modlí před svatostánkem nebo před vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní, oživuje a prohlubuje svou víru ve skutečnou přítomnost Krista v Nejsvětější Svátosti oltářní. 
  2. Život liturgický žije ten, kdo se připojuje ke společné chvále Boha, modlí se na společné úmysly Církve a premonstrátského řádu. Velmi se také doporučuje účast na Denní modlitbě církve (třeba jen Ranní chvály a Nešpory).
  3. Život kající naplňuje ten, kdo poslouchá své svědomí, které je mu hlasem Božím, své svědomí vychovává a zpytuje, přistupuje pravidelně ke svátosti smíření. Ke stanoveným postům přidává podle možnosti i jiné kající skutky.
  4. Život apoštolský žije ten, jehož život je dobrým příkladem pro druhé. Podle svých možností šíří víru jak slovem, tak modlitbou a obětí za druhé. Vyjádřením apoštolského ducha může být i konání něčeho apoštolského v nejširším smyslu, např. dobré skutky pro bližní, kostel, klášter, veřejnost.
  5. Život mariánský žije ten, kdo rád sám i s jinými uctívá Pannu Marii a jako Ona je připraven a ochoten ke službě Bohu, Církvi a bližním. V mariánské úctě má podle Norbertova příkladu zvláštní místo úcta Neposkvrněného Početí. Terciář může zdravit Pannu Marii pozdravem od sv. Norberta: "Zdrávas Panno, která jsi ochranou Ducha Svatého zvítězila bez úhony nad velkým hříchem prvního člověka!"

Terciářské sliby

Když si terciář život v Třetím řádu vyzkouší a pokud vedení Třetího řádu souhlasí, může terciář složit sliby Třetího řádu. Sliby jsou vyjádřením jeho touhy po dokonalosti a upevněním jeho příslušnosti k Norbertovu založení. Podle učení Církve je slib svobodný a rozvážný závazek Bohu vykonat něco dobrého a lepšího.

Slib je úkon Bohopocty, sleduje větší Boží čest. Slib sám a jeho vykonání je také zásluha slibujícího člověka. Slib zavazuje slibujícího pod lehkým nebo těžkým hříchem podle toho, jak si to určí. Náplň slibu si terciář navrhne a ten, kdo je pověřen péčí o terciáře, ji schválí. Náplní může být cokoliv dobrého (např. "Slibuji, že nikdy nevynechám mši svatou, jak to stanoví církevní přikázání."). Účast na takové mši je pak dvojí zásluha: z přikázání a ze slibu. Neúčast by ovšem byla dvojí vina. Doporučuje se, aby náplní slibu bylo nejen něco dobrého, ale i lepšího (např. "Slibuji, že budu ve stanoveném rozsahu konat liturgickou modlitbu."). 

Slib se skládá na určitou dobu nebo natrvalo, je možné změnit jeho náplň a bylo by možné ze spravedlivé příčiny od něj dispenzovat. 

Terciářem je každý, kdo byl přijat do Třetího řádu, slib pak zvyšuje hodnotu terciářství a činí život záslužnější. 

Společenství Třetího řádu svatého Norberta v Nové Říši

Společenství Třetího řádu v Nové Říši, narozdíl od prvního řádu, žilo i v totalitní době, kdy komunistický režim znemožňoval řeholníkům v pokračování jejich společného života. Do společenství terciářů se zásluhou premonstrátů působících ve farnostech po tehdejším Československu byli i nadále přijímání muži a ženy, kteří se cítili s naším klášterem nebo řeholí natolik spojeni, že se k němu chtěli tímto způsobem připojit.

V současné době má společenství Třetího řádu 16 členů. Schází se nepravidelně dvakrát či třikrát do roka. Kromě duchovního programu (mše svatá, promluva, rekolekce,...) se také scházejí u společného stolu nebo vyrážejí na poznávací výlety (např. do nám nejbližšího kláštera v rakouském Gerasu).

Vedením našeho společenství je pověřen P. Metoděj Ján Lajčák, O.Praem, v současné době farní vikář ve Křtinách.

Pro zájemce

Pokud se o náš řád a náš klášter zajímáte a chtěli byste navštívit společenství Třetího řádu nebo se dokonce stát členem tohoto společenství, kontaktujte P. Metoděje, který je pověřen vedením terciářů. 

Kontakt: +420 739 183 727, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.