Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 8136

Historie farnosti

Od nepaměti patřila obec Rozseč do starobylé premonstrátské farnosti v Nové Říši. Za nebeskou ochránkyni si obec zvolila v dávných dobách sv. Barboru, které, jak praví první písemné prameny, zbudovali na návsi v roce 1728 malou kapli. V roce 1781 se uvádí, že byla v Rozseči založena kaple sv. Barbory. Je spíše pravděpodobné, že stavba, o níž je v roce 1728 zmínka, byla možná jen malá kaplička. Ta sloužila lidem z Rozseče ke konání četných pobožností a občas se zde slavila mše svatá. V roce 1864 se objevují zmínky o špatném stavu kaple, že klenba je velmi porušená a že snad hrozilo její zřícení. Po jejím prohlédnutí komisí byla kaple úředně zavřena a bylo zakázáno v ní konat bohoslužby. Poté se místní rozhodli, že kapli opraví a po všech bolestných událostech se jim to povedlo. Novou kapli o svátku sv. Barbory 4. prosince 1867 posvětil novoříšský opat Arnošt Šírek za asistence všech bratří z kláštera i včetně novice a rozsečského rodáka Josefa Karáska. Poslední bohoslužbu v této kapli sloužil 27. července 1907 farář Jan Baptista Janoušek.

Josef Pavel Karásek, rozsečský rodák a novoříšský opat v letech 1893-1908 projevil rodákům své přání a záměr postavit nový kostel v Rozseči. Oficiální žádost obdržel opat od Rozsečských v dubnu 1905. Nový kostel měl původně stát za obcí, ale odprodej a výměna pozemků byla náročná, proto bylo rozhodnuto, že se kostel postaví na místě kaple sv. Barbory. Se stavbou se začalo 1. září 1907. Cihly se přivážely z klášterní cihelny. Bylo rozhodnuto, že kostel bude jako první v brněnské diecézi zasvěcen Božskému Srdci Páně. Opat Josef Karásek pozval brněnského biskupa Pavla Huyna, aby v neděli 27. září 1908 nový kostel konsekroval. 

Na počátku úsilí o vytvoření nové farnosti bylo mnoho těžkostí. Ale i přes tyto těžkosti se podařilo zakoupit dům pro faru, ta byla zrekonstruována a byla obsazována novoříšskými premonstráty. Současně s kostelem a farou byl u silnice do Svojkovic založen hřbitov. Je na něm hlavní kříž a pomník první světové války. Do jeho posvěcení v roce 1908 pohřbívali zemřelé z Rozseče v Nové Říši a ze Svojkovic ve Staré Říši. 

Do této farnosti patří také obec Svojkovice. 

 

Faráři v Rozseči